توکل یعنی اینکه

با ایمان، در راهی قدم بگذاری که

هیچ کس با تو نیست

آن وقت می بینی، کسانی که

فکرش را هم نمی کرده ای

در این راه، با تو همراه خواهند شد ...