حرفی دیگر :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۹۱ مطلب با موضوع «حرفی دیگر» ثبت شده است

اولین قدم مثبت

اولین قدم مثبتی که

میتوانید بردارید

این است که منفی نباشید

حرکت مهم

دکتر مریم فرضی

سرعت تو مهم نیست

مهم حرکت رو به جلو است

نزدیک به موفقیت

دکتر مریم فرضی

بسیاری از ناکام های زندگی کسانی هستند

که در هنگام تسلیم شدن، متوجه نشدند

که چقدر به موفقیت نزدیک بودند.