دکتر مریم فرضی

زندگی بدون شکست امکان پذیر نیست

مگر اینکه با احتیاط زندگی کنید 

که گوئی اصلا زندگی نکردید!

که در این صورت شما به صورت پیش فرض شکست خورده اید !

دکتر مریم فرضی - روان شناس و استاد دانشگاه

مریم فرضی مدرس دانشگاه

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - دکتر فرضی - دکتر مریم فرضی روان شناس بالینی - دکتر فرضی مدرس دانشگاه - مریم فرضی مشاور ارشد خانواده - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده - مریم فرضی مدرس و روان شناس - دکتر فرضی مشاور و روان شناس و مدرس دانشگاه