دکتر مریم فرضی

قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد مبارزه کنید

قدرت واقعی یعنی آنقدر عاقل و بالغ شده باشید

که از کنار حرفهای پوچ و غیر منطقی آدمهای مزاحم و آشوبگر 

با بی توجهی و بی محلی رد شوید