حرفی دیگر :: Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

۹۱ مطلب با موضوع «حرفی دیگر» ثبت شده است

امتحان زندگی

دکتر مریم فرضی

زندگی
دشوارترین امتحان است.

بسیاری از مردم مردود می شوند
چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند

غافل از این که
سوالات موجود در برگه‌ی
هر کسی فرق می‌کند

امید در ناامیدی

بیشتر موفقیت های مهم در جهان

توسط افرادی به دست آمده است که
در زمان ناامیدی کامل به تلاش ادامه دادند

مثل خدا

دکتر مریم فرضی

آدمها را
بدون اینکه
به وجودشان
نیاز داشته باشی
دوست بدار

کاری که خدا با تو میکند!