Maryam Farzi

دکتر مریم فرضی " روانشناس بالینی "

اولین قدم مثبت

اولین قدم مثبتی که

میتوانید بردارید

این است که منفی نباشید

دریای امید

دکتر مریم فرضی

زیباترین معماری زندگی

این است که پلی از امید بسازی

بالاتر از دریای ناامیدی