الماس باش

بزار نتونند بشکننت

با هر سختی که پشت سر میزاری

ده برابر قوی تر از قبل میشی.. 

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - دکتر فرضی - دکتر مریم فرضی روان شناس بالینی - دکتر فرضی مدرس دانشگاه - مریم فرضی مشاور ارشد خانواده - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده - مریم فرضی مدرس و روان شناس - دکتر فرضی مشاور و روان شناس و مدرس دانشگاه