دکتر مریم فرضی

هرگز نباید اجازه دهیم کاری که نمیتوانیم بکنیم

جلوی ما را در انجام کاری که میتوانیم بکنیم بگیرد

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - دکتر فرضی - دکتر مریم فرضی روان شناس بالینی - دکتر فرضی مدرس دانشگاه - مریم فرضی مشاور ارشد خانواده - دکتر مریم فرضی مشاور خانواده - مریم فرضی مدرس و روان شناس - دکتر فرضی مشاور و روان شناس و مدرس دانشگاه