دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

شما فکر میکنید تا مشکلی پیش نیاد ، نیاری به مشاوره ندارید . اما روانشناس ها نظر دیگری دارند

بفرمایید سیب   سبک زندگی   پند ها و گنج ها  موج زندگی

صبح تازه افتاب نو  ایرانصدا   اینجا برای زندگی   طعم انار  رادیو ایران