دکتر مریم فرضی

پشت پلک صبح برنامه شبانگاهی رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

خانواده سنگ بنای اجتماع می باشد و تنها با خانواده های سالم، استوار و صالح، می توان انتظار جامعه ای سالم، استوار و صالح را داشت.در میان نهادهای اجتماعی، خانواده در تربیت و تکامل آدمی بزرگترین نقش و وظیفه را بر عهده دارد. اسلام می خواهد زن و مرد در کمال صفا و صمیمیت و حسن نیت در جوار هم زندگی کنند و محیط خانه از هر جهت برای تربیت نسل خوب و شایسته آماده باشد. البته برای رسیدن به یک خانواده سالم باید به چند نکته نیز توجه داشت. خانواده واحدی برای رشد و بقاست. مکانی است که نیازهای احساسی و عاطفی همه اعضا در آن تأمین می شود. در خانواده سالم رشد و اعتلای همه اعضای آن مدنظر است و در آن عزت نفس ایجاد می شود.موقعیت اجتماعی والدین، موقعیت اجتماعی کودک را در ۲۰ سال اول زندگی تعیین می کند. خانواده با الگو قرار گرفتن به کودک می آموزد خود را در آئینه چشم پدر و مادر تماشا کند. در خانواده است که نخستین بار خود را می بینیم و احساس صمیمیت را درک می کنیم . می آموزیم که احساس چیست و چگونه می توانیم آن را ابراز کنیم و این پدر و مادر هستند که احساسات قابل قبول و موضوع را مشخص می سازند، اجازه ها را صادر می کنند. رشد کودک در خانواده بیشتر متأثر از همین ارزشگذاری ها و گرایش های اخلاقی، عاطفی و اجتماعی است. از این رو خانواده ها به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد کودک، در کنار سایر عوامل قرار می گیرد. بنابراین چگونگی رشد و تربیت فرد در خانواده، در چگونگی شکل گیری یک خانواده سالم و ایده آل نقش پررنگی دارد. 93.2.30