دکتر مریم فرضی

یه وقت برای زندگی برنامه ای از گروه سلامت معنوی رادیو سلامت (92.12.25)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

شهدا چراغ های روشنی برای تمامی اعصار هستند

 امام حسن مجتبی(علیه السلام) می فرمایند: «کونوا اوعیة العلم و مصابیح الهدیٰ» یعنی: همه شما ظرف دانش باشید تا راه خود را ببینید و چراغ هدایت باشید تا به دیگران راه بدهید. در نتیجه نه بیراهه بروید نه راه کسی را ببندید .انسان اگر بخواهد ظرف دانش باشد باید علم را در جان خود جا بدهد و علم، مفهوم نیست؛ درس خواندن، کسی را عالِم نمی‌کند اگر نوری انسان در خود احساس کرد که او را از هوا و هوس باز داشت این می‌شود علم و علم او چراغ او در زندگی خواهد بود . لطفا چراغ خود را گم نکنید .

دکتر مریم فرضی - مریم فرضی - استاد مریم فرضی - خانم مریم فرضی