دکتر مریم فرضی

سرعت تو مهم نیست

مهم حرکت رو به جلو است