اولین قدم مثبتی که

میتوانید بردارید

این است که منفی نباشید