دکتر مریم فرضی

بفرمایید سیب برنامه ای گروه نشاط و تفریحات رادیو سلامت (92.10.20)

با حضور  خانم دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

اخلاق  از کلمه ی خلق است و معنای آن ویژگی های ثابت  و دائمی درونی هر کسی است اصطلاحاً در زبان عامیانه می گویند فلانی اینجوری است . مهربان و بخشنده یا اینکه حسود وبخیل هر دوی اینها جز صفات درونی انسان است . وقتی که کلمه اخلاق را بکار می بریم منظورمان تمام ویژگی های دورنی است که باعث بروز گفتار و رفتاری از انسان می شود  این ویژگی های درونی انسان می توانند خوب باشند یا بد ، خو ب مثل حسادت و دروغگویی اسم هر دوی اینها خلق است یا اخلاق بنابراین اخلاق اعم از صفات خوب وبدی است که در درون انسان ریشه دوانیده. این تعریف اخلاق رابطه بین اخلاق با گفتار و رفتار انسان را نشان میدهد ما انسانها بیشتر کارهایی که انجام میدهیم یا حرفهایی که می زنیم یا رفتاری که از ما سر می زند به صورت اتوماتیک است و ما درباه آنها فکر نمی کنیم  و آنرا انجام می دهیم علت آن چیست؟ علتش این است که هر آدمی در درون خودش ویژگی های دارد که به آن خصلت های اخلاقی می گویند  این خصلت های اخلاقی موتور محرک رفتار و گفتار آدمهاست . نیاز به اینکه استارت بزنیم و روشنش کنیم و مواظب باشیم که خاموش نشود ندارد کسی که حسود هست به محض دیدن متوجه می شود و حسادت می کند برای مثال به محض اینکه ببیند دوست و همکارش یاهم کلاسی او در کاری جلوتر از اوست ناخودآگاه حرفی می زند یا کاری انجام میدهد که بیانگر روحیه درونی اوست . خیلی وقت ها حرفی می زنیم یارفتاری انجام می دهیم که درباره آن فکر نمی کنیم بلکه به طور خود جوش این رفتار یا کردار از ما سر می زند .در مورد اخلاقیقات دو نظریه توسط فلاسفه مطرح شده است. برخی معتقدند که اخلاقیات مطلق است و برخی هم اخلاقیات را نسبی می دانند. نظر فیلسوفان دین مدار ( اسلام و مسیحیت ) در مورد اخلاقیات برخی فسلسوفان ( که اغلب فیلسوفان ادیان هستند ) اخلاقیات را مطلق می دانند. بدین معنا که آنها معتقدند اخلاقیات در هر زمان و هر مکانی ثابت و تغیر ناپذیر است. و خوب تا ابد خوب و بد تا ابد بد خواهد بود . استدلال این گروه از فلاسفه هم بر اساس آموزه های مذهبی آنها است. برخی از انها معتقدند که اخلاقیات برگرفته از ادیان است که از سوی خداوند برای بشر تبیین می شود. بدین معنا که دروغ از آن جهت بد است چون خداوند ان را بد می داند. و راست بدین سبب خوب است چون خداوند آن را امر کرده است. اما از سویی دیگر برخی از فیلسوفان معتقدند که اخلاقیات در سرشت انسانها وجود دارد و پیامبر ادیان تذکار دهنده هستند. بدین معناکه دروغ در سرشت انسانها نیست و راست در سرشت انسانها هست ( پس دروغ بد و راست خوب است ) و فقط پیامبران آن را به بشر تذکار داده اند. با توجه به این نظریه اخلاقیات مطلق تلقی می شود و رفتار های انسان بصورت سیاه و سفید نمایان می شود. ( یعنی رفتار یک انسان یا خوب است و یا بد ) و چون این نظریه رفتارهای انسان را به دو دسته خوب و بد تقسیم می کند بنابراین پاداش و مجازات معنا پیدا می کند. رفتارهای خوب مستحق پاداش و رفتارهای بد مستحق مجازات است.