دکتر مریم فرضی

پشت پلک صبح برنامه شبانگاهی رادیو سلامت (92.11.29)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

انسان از روزی که در طبیعت یافته شده از نقطه نظر سلامتی روان شناختی و فیزیکی انواع فایده ها را در طول تاریخ از طبیعت کسب کرده که امروزه ما با آن بصورت یک نظریه روبرو هستیم. در صده بیستم با رشد سریع شهر نشینی مناظر طبیعی بخصوص از شهرها و زندگی روزمره دور شده٬ که توجه و علاقه به مناظر طبیعی و روابط انسان با طبیعت را افزایش داده . ظریه وجود تاثیر مثبت برروی روان شناختی انسان در ارتباط با طبیعت بصورت کلی مورد پذیرش واقع شده بود. انسان با ارتباط نزدیک (ارتباط فعال) بطور مستقیم و با ارتباط ی همچون مشاهده گل ها و درختان یعنی فقط از راه مشاهده (ارتباط غیرفعال) بهره مندی مختلفی را بدست می آورند٬ حتی وجود این مناظر در نزدیکی و شناخته نشدن فواید روان شناختی آن٬ باز هم در مواقع لازم مورد استفاده واقع می شود . معمار مناظر طبیعی آمریکا فردریک لوو اولمستیت ۱۰۰سال پیش پذیرفته بود که زندگی شهری باعث ایجاد استرس می گردد و مناظر طبیعی را بعنوان یک عامل کاهش دهنده استرس معرفی کرده بود