دکتر مریم فرضی

پشت پلک صبح برنامه شبانگاهی رادیو سلامت (92.11.22)

کارشناس برنامه خانم دکتر مریم فرضی مشاور خانواده

استقلال چیست ؟ در پشت این کلمه کوتاه چه معانی ای پنهان شده است ؟‌ اغلب پس از طرح این سؤالات در سمینارها که مستقل بودن چیست و برای شما چه مفهومی دارد چنین پاسخ هایی را دریافت می کنیم  مستقل بودن یعنی :‌ وابسته نبودن ، به تنهایی از عهدة‌کارهای خود برآمدن ،‌به دیگران متکی نبودن ،‌هیچ تقاضایی از دیگران نکردن ، به تنهایی برای خود تصمیم گرفتن ، هرکاری دلخواهی را انجام دادن ، این جواب ها بیشتر از قصه ها ،‌رؤیاها و توهماتمان ناشی می شوند تا از واقعایت موجود . توهمات بزرگی چون از دیگران بی نیاز بودن واقعاً‌گمراه کننده هستند . زیرا انسان در طول زندگی به بسیاری چیزها و عوامل وابسته است :‌هوایی که تنفس می کند ،‌محیطی که در آن زندگی می کند‌ استقلال داشتن در زندگی چیز کمی نیست . گاهی از همه اطرافیانت خوشت می آید و از هیچکدامشان دلت نشکسته اما دلت استقلال می خواهد . گاهی دلت می خواهد مانند یک انسان با شخصیت وارد خانه شوی و هیچ کس در خانه ات نباشد اصلا گاهی دلت می خواهد همه چیز مال خودت باشد . بحث در باره استقلال همراه با شناخت وابستگی است، زیرا استقلال نقطه مقابل وابستگی است. هر انسانی از بدو تولد و حضور در عرصه حیات اجتماعی در بالاترین مرتبه وابستگی است وهر اندازه که توانمندی او افزایش یابد، از وابستگی اش کاسته می شود. یعنی توانمندی فرد نسبت مستقیم با استقلال او و نسبت معکوس با وابستگی وی دارد، به طوری که مشاهدات و روال رشد انسان نیز این نکته را تایید می کند. به عنوان مثال نوزاد در غذا خوردن صد درصد به مادر وابسته است، یعنی اگرمادر به او شیر ندهد به هیچ وجه قادر به غذا خوردن نیست. در حرکت و جا به جایی هم در نهایت وابستگی است، یعنی اگر مادر او را جا به جا نکند نمی تواند خود جا به جا شود. در نشستن و دیگر مسائل زیستی و حیاتی نیز چنین است. این وابستگی ها به مرور به سمت استقلال پیش می رود، اما هیچ گاه استقلال کامل و مطلق برای او فراهم نخواهد شد .