دکتر مریم فرضی

پشت پلک صبح برنامه شبانگاهی رادیو سلامت (93.2.9)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید

تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است

کار، یکی از عواملی می باشد که در زندگی خیلی مهم است ولی شاید کمتر به آن توجه شود، ، کار از هر عامل دیگری اگر سازنده تر نباشد، نقشش در سازندگی کمتر نیست. انسان این جور خیال می کند که کار اثر و معلول انسان است، پس انسان مقدم بر کار است؛ یعنی چگونگی انسان مقدم بر چگونگی کار و چگونگی کار تابع چگونگی انسان است. یکی از عوامل مهم ایجاد و حفظ سلامت جسمانی انسان کار است و در نتیجه به صورت غیرمستقیم، ضامن پیش گیری از بسیاری از بیماری های روحی و اخلاقی خواهد بود. بنابراین، برای آنان که خواهان بدنی سالم هستند، کار و تحرک و فعالیت، در حکم نسخه ای شفابخش خواهد بود. هرگز در کاری که دوستش نداری نمان. اگر از آنچه انجام می دهی لذت ببری، خودت را هم دوست خواهی داشت و آرامشی درونی را تجربه خواهی کرد. و اگر در کنار این عوامل از نعمت سلامتی هم برخوردار باشی، به موفقیتی بزرگ تر از آنچه تصور می کرده ای دست خواهی یافت.