دکتر مریم فرضی

موج زندگی برنامه ای از رادیو صدای سلامت(92.6.12)

خانم دکتر مریم فرضی روانشناس و مشاور خانواده

رعایت قوانین به لحاظ شرعی واجب است و اخلاق و عقل نیز رعایت آنها را ضروری می داند اما اینکه چرا گاهی اوقات تخلف می شود ممکن است علتهای مختلف داشته باشد مسئله اجتماعی شدن افراد با رعایت قوانین و عمومیت یافتن احترام به قانون از مهمترین آنهاست اگر در شهری کسانی که وهله اول رانندگی می کنند حقوق یکدیگر را رعایت نکنند همین شیوه مورد عمل کسانی خواهد بود که بعدها به جمع رانندگان می پیوندند و به اصطلاح اینگونه اجتماعی می شوند و یا آنگونه عمل کردن هنجار می شود و همین مسئله نسل به نسل منتقل می شود.علاوه بر اینکه اطلاع رسانی و آگاهی از قوانین نیز نقش موثری دارد آگاهی از قانون و فایده آن یکی از عوامل مهم است.بسیاری از مردم یا از قانون آگاه نبوده یا فایده ای برای آن نمی بینند برعکس احترام به قانون و اعمال آن را مورد از دست دادن وقت و ضرر به خود می دانند و ممکن است در این قسمت ضعف وجود داشته باشد.