دکتر مریم فرضی

موج زندگی برنامه ای از رادیو سلامت (92.4.17)

کارشناس برنامه خانم دکتر فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

اگر بخواهیم ثروت را از طریق صداقت کامل و راههای شرافتمندانه به دست بیاوریم، کاری بس کند و پر زحمت انجام داده ایم، آن قدر کُند که بیشتر مردم از آن اغنا نمی شوند. در نتیجه، آنها ریاکاری، دروغگویی و گفته ای که حاکی از عدم اعتنا به حقوق و احساسات هموطنانشان باشد را پیشه کار خود می کنند که باعث شود کارشان زودتر پیش برود. خیلیها ثروت را این گونه به دست می آورند.لذتی که در این زیاده رویِ بی حسابْ نهفته است، زود فروکش می کند و جای آن را نارضایتی و پشیمانی عذاب آوری که از فقر بدتر است، می گیرد. آنها از لذت تقسیم چیزهای خوبی که در این جهان است با دیگران بی خبرند. مشغله ذهنی آنها همان به دست آوردن ثروت بیشتر و بیشتر است، نه آن انگیزش سخاوتمندانه ای که حس بذل و بخشش را در ما تحریک کرده، نهایتاً باعث شادی دیگران می شود.ریاکاری در اعمال و رفتار این افراد، به تدریج، عزّت نفسشان را هم ضعیف می کند. آرامش روحی، هیچ مفهومی برای آنان ندارد. آنها سعی می کنند ندای وجدان را در سرگرمیهای بیشتری غرق کنند تا آنجا که زندگی، دیگر هیچ احساس لذتبخشی به آنها ندهد.آنها ممکن است این حقیقت را بفهمند یا اینکه هیچ گاه آن را درک نکنند ؛ ولی زندگی شان را در راه کسب ثروت برای انگیزه های خودخواهانه شان تلف کرده اند، آن هم به صورت افراط در دروغگویی، ریاکاری و توجه نداشتن به دیگران. آنان هرگز به مفهوم خوشبختی واقعی نرسیده اند؛ زیرا به واقع، کمترین درکی از اینکه خوشبختی حقیقی چیست ، ندارند