دکتر مریم فرضی

موج زندگی برنامه از رادیو سلامت(92.4.31)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی

به طور کلی بنده صالح کسی است که در انجام وظایف الهی و عمل به واجبات و ترک محرمات کوشا باشد و روشن است که این صفت در افراد مختلف درجات متفاوتی دارد . اگر این صفت در مورد فرزند به کار رود منظور فرزندی است که علاوه بر اقدام به وظایفی که در برابر خدا و خلق خدا و رعایت حقوق الهی و حقوق مردم دارد به خصوص نسبت به وظایف و مسئولیتی که در برابر پدر و مادرش دارد کوشا باشد و در احترام و ادب و تواضع در مورد آنها کوتاهی و قصوری نداشته باشد . فرزند صالح کسی است که مطیع پروردگار و عامل به دستورات او و خاکسار و فروتن در برابر والدین و خدمتگزار و خادم آنها باشد و رضایت و خشنودی آن دو را که جلب کننده رضا و خشنودی خداوند است به دست آورد . با این بیان روشن شد که صالح بودن فرزند امری روشن و واضح است و صفات فرزند صالح نیز با توجه به ملاک هایی که در قرآن و رویات در مورد انسان صالح بیان شده امر مبهم و نا آشنایی نمی باشد و همه کم و بیش با آن آشنا می باشند و صالح بودن فرزند را تشخیص می دهند . آن چه در این میان دارای اهمیت است آثار و برکاتی است که صالح بودن فرزند برای خودش و پدر و مادرش در دنیا و آخرت به دنبال دارد