دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی مشاور ارشد خانواده

آیا مردمی که عمری نگران حرفهای اونها هستیم در لحظه مرگ و بعد از اون نگران ما هستند؟

کمی به خودمان بیاییم و از نو شروع کنیم و تا دیر نشده برای خودمان زندگی کنیم

اگه دهن بین هستید تا کنون باخته اید؟!