دکتر مریم فرضی

سایبان آرامش برنامه ای از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت (92.7.14)

کارشناس برنامه خانم دکتر فرضی مشاور خانواده

بیماران دچار اختلال شخصیت پرخاشگر منفعل به گونه ای چشمگیر اهل تعلل و مسامحه و کار شکنی هستند. لازمه ها و پیش نیازهای داشتن کارکردی با کفایت را بر نمی تابند ، به کوچک ترین عذر و بهانه ای در کار خود تاخیر می کنند و در کار کسانی که خود به آن ها وابسته اند ، عیب جویی می کنند و نق می زنند. در عین حال هیچ گاه هم دل شان نمی خواهد از شر این گونه روابط مبتنی بر وابستگی رها شوند. این ها جرات مندی و توانایی ابراز وجود ندارند و نیازها و خواسته های خود را با صراحت بیان نمی کنند. در این باره که دیگران چه انتظاری از آن ها دارند ، نمی توانند پرسش های لازم را بکنند. بنا بر این اگر مجبور به انجام کاری شوند یا اگر دفاع معمول شان را که معطوف و متوجه ساختن خشم بر ضد خویش است ، از آن ها گرفته شود ، ممکن است مضطرب و دچار تشویش و دلشوره شوند. بیمار دچار اختلال شخصیت پرخاشگر - منفعل در روابط بین فردی کوشش می کند خود را در موقعیت ( ایستار ) وابسته قرار دهد ، اما دیگران این کردار منفعلانه و خودآزارانه ی او را اغلب گونه ای کیفر و فریب کاری بر ضد خودشان می بینند. بیمار انتظار دارد که دیگران جور او را بکشند و وظایف روزمره ی او را به عهده بگیرند.از بس شکایت می کند که با او درست ، منصفانه و عادلانه برخورد نمی شود ،روابط صمیمانه ی این گونه بیماران تقریبا هیچ گاه آرام یا شاد نیست. آن ها بیشتر به ناراحتی ها و دلخوری های خود توجه می کنند ، نه به آن چیزهایی که برای شان خشنودی و رضایت پدید می آورد. بنابراین ممکن است هیچ گاه خودشان هم نفهمند که برای خوش بودن و لذت بردن چه چیزهایی کم دارند. این گونه افراد به خود اطمینان ندارند و به آینده نیز نوعا بدبین هستند. آموزش مهارت های زندگی، همچون آموزش قاطعیت، خوددیده بانی و دیگردیده بانی، آموزش برقراری ارتباط و مهارت های اجتماعی و مدیریت خشم از مهم ترین مداخلات درمانی طی روان درمانی برشمرده می شوند. باید به خاطر داشت که آدمیان پرخاشگر- منفعل در بخش «سرشت» شخصیتی شان، دارای پشتکار اندک و آسیب گریزی، پاداش مداری و نوجویی متوسط هستند. در بخش «منش» نیز همان گونه که گفته شد از همکاری اندکی برخوردار هستند. آن شخصیت دلنشین و دوست داشتنی کارتون "سفرهای گالیور"، "گلت" نمونه هویدایی از اختلال شخصیت پرخاشگر- منفعل است: هیچ کاری را بایسته و شایسته انجام نمی داد و مدام ساز مخالف کوک می کرد و به کنشگران خاطرنشان می ساخت که: «من می دونم، ما موفق نمی شیم» و همواره این دیگران بودند که باید دست به دست هم می دادند تا خرابکاری های او را چاره کنند و از مهلکه ها نجاتش دهند.

آرشیو سایبان آرامش 91 با موفقیت در وب سایت قرار گرفت

شما کاربران گرامی میتوانید هم اکنون از این فایل ها استفاده نمایید