دکتر مریم فرضی

یه وقت برای زندگی برنامه ای از رادیو سلامت (92.7.20)

کارشناس برنامه دکتر فرضی روانشناس بالینی

فیروزه آدابی - معصومه نوازنی - دکتر علیرضا شریفی یزدی - ندا خواجه نوری - دکتر محمد نظری - سحر جولایی -

سلامت روانی به معنای سازش افراد با محیط پیرامونی و تسلط در ارتباط صحیح با همسایه ها در مجتمع های مسکونی است. یکی از شرط های داشتن روانی سالم، تامین آسایش در محیط زندگی خصوصی است فرهنگ آپارتمان نشینی که بخشی از فرهنگ شهرنشینی است، در واقع زندگی مسالمت آمیز و احترام به حقوق خصوصی و عمومی ساکنان مجموعه است.در گذشته مردم در خانه های مستقل که حیاط داشت، زندگی می کردند و به راحتی می توانستند آن گونه که می خواهند زندگی کنند. آن ها قادر بودند با صدای بلند حرف زده و در صورت تمایل در هر زمانی، رفت و آمد کنند;بچه ها هم آزاد بودند با صدای بلند فریاد بزنند و بازی کنند. اگر چه برخی از این کارها نادرست بود،ولی کمتر زیانی به دیگران وارد می کرد; در حالی که در زندگی آپارتمان نشینی به دلیل فشردگی مکانی نباید تنها به خودت فکر کنی; لذا همنوایی; همسویی و همگرایی با دیگران، انعطاف پذیری در محیط جدید، تحمل، خویشتن داری و احترام به حقوق دیگران که جزئی از ضرورت های زندگی آپارتمان نشینی است نیازمند تکرار، تمرین و ممارست است تا در زمره عادات روزانه قرار گرفته و در نهایت تبدیل به فرهنگ شود.خیلی از اختلافات در زندگی آپارتمانی به دلیل نبود سابقه زندگی جمعی است