دکتر مریم فرضی

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس (92.2.29)

دکتر فرضی مشاور ارشد خانواده - روانشناس - روانشناس بالینی - فرضی - خانم فرضی - دکتر مریم - maryam farzi

همدلی عبارت است از توانایی درک رفتار و احساس طرف مقابل و برخورداری از مهارت گوش دادن در قبال صحبت‌هایی که طرف مقابل ایراد می کند.متاسفانه برخی از همسران توانایی همدلی کردن با طرف مقابل خود را ندارند. از این رو آن‌ها باید به دنبال برطرف ساختن این نقطه‌ی ضعف اساسی خود برآیند تا از لطمات جبران ناپذیر آن جلوگیری نمایند.برنامه خانه و خانواده که کاری از گروه خانواده رادیو ایران است، عشق، دوست داشتن و ایجاد همدلی در کانون خانواده و ضرورت توجه به آن را از نگاه دکتر مریم فرضی روانشناس و مشاور خانواده مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.