دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت (93.1.26)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

ما مخلوقاتی هستیم که در این دنیا خود را غریب، سرگردان و پا در هوا احساس می کنیم و به دنبال این هستیم که معنایی از اتفاقات این جهان به خود عرضه کنیم تا خود را از غربت نجات دهیم و اتصال خود را به مبدایی نشان دهیم تا بتوانیم خود را از تنهایی رها کنیم... تعاریف ارایه شده برای سلامت معنوی مبتنی بر شناخت تعریف کننده از هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و باورهای اعتقادی به ذات لایزال الهی و وحی است.