دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

کمک خود را از ته دل انجام دهید ، نه به خاطر احساس گناه و ترحم و یا حتی غرور  و منت و کمک نکنید .  بعضی ها می گویند، برای دل "خودم" کمک می کنم! نفس به دلایل گوناگونی می تواند به دیگران کند و ممکن است در صورت و ظاهر هیچ انتظاری هم نداشته باشد، یکی به دلیل مهر طلبی، دیگری به خاطر اینکه بگویند فلانی آدم خیری است، فلانی آدم مهربانی است و ... این نوع کمک کردن، کیفیت و برکت نمی تواند داشته باشد و منت و غرور را احتناب ناپذیر می کند. در این حال شما سرمایه گذاری می کنید و چشمتان دنبال پاداش خواهد بود، عین این است که شما برای رسیدن به بهشت دعا و نماز بخوانید، پس در حال معامله با خدا هستید. بعضی افراد مانند تصویر بالا تظاهر به کمک مهربانی می کنند که این اصلا خوب نیست .