دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

جوانى ، چراغ روشن شب پیرى است

براى شب پیرى ، در روز جوانى چراغى باید تهیه کرد