دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

دوست خوب کسی است که خصوصّیات زیر را دارد
ظاهر و باطنش یکی است
هم برای خودش و هم برای دوستش خیر و خوبی می خواهد
در سختی ها ما را تنها نمی گذارد
متواضع و فروتن است
 راستگو و درستکار است
امین و رازدار است
 زحمات دوست خود را قدر می گذارد
 خوش برخورد و شیرین زبان است
دوست خود را به کارهای خداپسندانه و نیک دعوت می کند
 بدون منّت به دوست خود کمک می کند
کسی را سرزنش و کسی را غیبت نمی کند
 مردم آزار نیست و در جلب دوستی تلاش می کند
 به دنبال علم آموزی و آگاهی است
 شریک غم و شادی دوستش است
 از کینه و حسادت به دور است
از حضرت علی(ع) روایت شده است که دوست را نمی توان دوست واقعی نامید
مگر آنکه رفیق خود را در سه جا حفظ کند:
در هنگام رنج و گرفتاری به او رسیدگی کند
 در وقت نبودن او اگر کسی پشت سر او سخنان زشت گفت، از او دفاع کند
 برای او طلب دعا و رحمت و آمرزش کرده و فرزندانش را کمک کند
افراد ناصالح، متکّبر و عیب جو و قدرناشناس که ایمان بسیار ضعیفی دارند لایق دوستی نیستند
این افراد دروغ می گویند، راز نگه دار نیستند و کینه و حسادت آنان سبب نابودی ما می شود