دکتر مریم فرضی

حس خوب زندگی برنامه ای از  رادیو سلامت

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی روانشناس و مدرس دانشگاه

شهدا درس آزادگی و گذشت به ما آموختند

در شرایط  سخت و بحرانی  است که  خوبی  کردن  مفهوم واقعی  خود را می یابد  و به قولی  روزگار  سخت است  که خمیره  و ذات انسان ها  را می نمایاند . چراکه در روز خوشی  گذشت و نیکی کردن  چندان  زحمت و انرژی نمی برد . شما اگر  ده میلیون تومان پول داشته باشید صد هزار تومان آن را می توانید  به کسی که به سختی به آن محتاج است  ببخشید  اما اگر همین صد هزارتومان را داشته باشید  چه ؟  تا بحال شده شما نیت خیری داشته باشید و از اعمال نادرست دیگران گذشت کنید ولی آنها این کار شما را ضعف تلقی کنند و حس کنید که موجب سو استفاده قرار گرفته اید و او نیز قدرت خود را در شما ببیند؟