دکتر مریم فرضی

بانوی ایرانی برنامه ای از رادیو اینترنتی صدای آشنا 92.12.12

با کارشناسی خانم دکتر فرضی روانشناس

اساسی ترین مفهوم اخلاقی فمینیستی، مفهوم مسئولیت است. تحقیقات نشان می دهد، معیاری که مردان در داوری اخلاقی مد نظر می گیرند، رعایت حق، عدالت و به طور کلی، انصاف است، اما زنان بیشتر به مسئولیتی که در قبال نیاز های دیگران دارند و به مراقبت آنان در برابر آسیب ها می اندیشند.