دکتر مریم فرضی

بانوی ایرانی برنامه ای از رادیو اینترنتی صدای آشنا 92.12.01

با کارشناسی خانم دکتر فرضی روانشناس بالینی

در چهره زنان، هنگام گفت و گو حالت های ترس، خشم، تعجب، آرامش، اضطراب و لذت به خوبی قابل رویت است ولی  مردان در هنگام گوش دادن، خونسرد بوده و چهره شان دچار تغییرهای زیادی نمی شود. خانم فرضی در این برنامه از تفاوت های حالات مبهم چهره مرد و زن سخن می گوید . امید است ابن فایل صوتی را بشنوید و از آن استفاده نمایید