بانوی ایرانی برنامه ای از رادیو صدای آشنا

با کارشناسی خانم دکتر فرضی روانشناس بالینی

مردان در  بعضی از جنبه های برون گرایی (پرخاشگری، تسلط ) نمرات بالاتری از زنان  ما دارندو در تعدادی دیگر (اجتماعی بودن ،خونگرمی)نمرات پایین تری دارند. عواطف  و هیجانات : زنان عاطفی تر و هیجانی تر از مردان هستند . نوسان های عاطفی  و هیجانی بیشتری دارند و در کمیت و کیفیت به لحاظ عاطفی و هیجانی با مردان متفاوت هستند . پرخاشگری : مردان پرخاشگرتر از زنان بوده و شیوه های خشونت آنان بیشتر فیزیکی و بدنی است در حالیکه زنان پرخاشگری کلامی بیشتری دارند