دکتر مریم فرضی

بانوی ایرانی برنامه ای از رادیو صدای آشنا (93.2.15)

با کارشناسی خانم دکتر فرضی روانشناس بالینی

زنان و مردان، علاوه بر آنکه دربازار کار از نظر نرخ مشارکت و بیکاری تفاوت قابل توجهی دارند، از لحاظ نوع شغل، ارتقای شغلی و درآمد حاصل از کار هم با شرایط متفاوتی رو‌به‌رو هستند. قابلیت استخدام کارکنان به عنوان توانایی فرد در شناسایی و تشخیص فرصت های شغلی و حرفه ای در درون و بین سازمان ها در فرایند مسیر پیشرفت شغلی تعریف می شود. امروزه قابلیت استخدام کارکنان مهمترین عامل موثر بر موفقیت فرد در محیط های کاری متلاطم و با قرارداد های کاری منعطف و موقتی قلمداد می شود. قابلیت استخدام، کارکنان را قادر می کند فرصت های مربوط به مسیر پیشرفت شغلی را بهینه تر ساخته و آن را مدیریت کنند. پژوهش های زیادی در زمینه قابلیت استخدام کارکنان انجام شده است، اما به تفاوت آن بر اساس عامل جنسیت کمتر توجه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به رغم متفاوت بودن وضعیت و موقعیت زنان و مردان در سازمان ها، تفاوت معناداری در قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد وجود ندارد.