دکتر مریم فرضی

برای اینکه جزو یک درصد باشی

کارهایی را انجام بده

که نود و نه درصد انجام نمیدن

مریم فرضی روان شناس بالینی و مشاور ارشد خانواده