دکتر مریم فرضی

صبح تازه آفتاب نو برنامه ای از رادیو صدای آشنا (92.7.10)

کارشناس برنامه خانم دکتر فرضی مشاور روانشناسی

صبح تازه آفتاب نو  -  بهناز بهروزی - مینا یزدانی  - پروانه اسدی

افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند ، معتقدند که تقویتهایی که دریافت می کنند حاصل کارکردها ، رفتارها یا ویژگیهای خود آنهاست . افراد دارای منبع کنترل بیرونی فکر می کنند که دریافت تقویت آنها وابسته به مردم دیگر ، تقدیر و یا شانس است . این افراد معتقدند که در برابر نیروهای بیرونی ناتوان اند . اشخاص دارای منبع کنترل بیرونی که معتقدند رفتارها یا مهارتهای آنها در تقویتهایی که دریافت می کنند اثری ندارد ، در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند. آنان به امکان کنترل زندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند . کسانی که دارای منبع کنترل درونی هستند از سوی دیگر معتقدند که کنترل کافی بر زندگی خود دارند و مطابق همین باورها رفتار می کنند.تحقیقات نشان داده است که افراد دارای منبع کنترل درونی در تکالیف خود عملکرد بهتری دارند ، کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می گیرند ، برای مهارتها و پیشرفتهای شخصی خود ارزش والاتری قایل اند و نسبت به قرینه های محیطی که می توانند برای هدایت رفتار خود از آنها استفاده کنند ، هشیارترند . به علاوه آنها بیشتر از افراد دارای مکان کنترل بیرونی برای قبول مسئولیت اعمال خود آمادگی دارند .