دکتر مریم فرضی

یک سبد شادی برنامه ای از رادیو سلامت (92.11.24)

کارشناس برنامه خانم دکتر مریم فرضی مشاور خانواده و مدرس دانشگاه

لطفا با خنده وارد شوید .....

چون نه تو می مانی و نه اندوه

و نه هیچیک از مردم این آبادی ...

به حباب نگران لب یک رود قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

غصه هم می گذرد

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...

لحظه ها عریانند به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی

دکتر مریم فرضی