دکتر مریم فرضی

سبک زندگی برنامه ای از رادیو اقتصاد (92.10.5)

کارشناس برنامه دکتر مریم فرضی ، دکتر علیرضا شریفی یزدی و آقای اسدلله طاهروزی

حمل و نقل ، نوع ویژه ای از تولید است که برخلاف اصول جاری در تولید کالاهای اقتصادی در یک نقطه مشخص مکانی مستقر نیست ، بلکه عوامل تولید در چنین شیوه ای در طول یک خط معین و یا در امتداد مسیرهای مختلف ترکیب یافته و شکل می گیرند. بنابراین از لحاظ اقتصادی ، ساخت موقعیتی حمل ونقل با موضوعات مورد مطالعه در سایر فعالیتهای اقتصادی (که به صورت پدیده هایی در یک ناحیه مشخص مکانی ظاهر می شوند) تفاوتهای اساسی دارد. این وضع ، زاییده اختلافهای بنیادی بین اهمیت ونقش تولیدی خطوط و گذرگاه ها در مقایسه با سایر فعالیتهای اقتصادی است که خود مسائل ویژه ای را در موقعیت مکانی پدیده های تولید مطرح می کند. اهمیت بنادر، ایستگاه های راه آهن وسایر ترمینالها بعنوان کانون فعالیتهای حمل ونقل در واقع نتیجه مستقیم ارتباطهای زنجیرهای این نقاط با پاره ای ازنقاط دیگر است که هر گز به تنهایی حاوی ارزشهای اقتصادی بالقوه ای نیستند . ارزش واعتبار چنین مراکزی یا براساس شاخصهایی مانند تعداد مسافران و وزن کالاهای حمل شده ودر آمدهای حاصله از آن تعیین می شود و یا ارزیابی آنها برپایه معیارهای فیزیکی دیگری قرار دارد. در هر حال ، وسایل حمل و نقل و موسسات مربوط به آن عملاً کالایی را عرضه نمی کنند و در آمد آنها ناشی از خدماتی است که در مقطع زمانی و مکانی مشخص ارائه شده است.