دکتر مریم فرضی

اعلام زمان پخش برنامه های رادیویی جمهوری اسلامی ایران

 رادیو سلامت  رادیو اقتصاد  رادیو ایران  رادیو جوان  رادیو فرهنگ  رادیو صدای آشنا " آمریکا " 

رادیو صدای آشنا " اروپا "  رادیو صدای آشنا " آسیا و اقیانوسیه "  رادیو گفتگو  رادیو کتاب

رادیو نمایش  رادیو معارف  رادیو دانش