دکتر مریم فرضی

کارشناس/مهمان: مریم فرضی مدرس دانشگاه و روانشناس و مشاور ارشد خانواده 

در بعضی از روزها و ماه های زندگی هر انسانی نگرانی و اضطراب به سراغ مان می آید!

گاه خواسته و گاه ناخواسته ! به راستی چه کار باید کرد؟