دکتر مریم فرضی

هر قدر هم کسی سرش شلوغ باشد

اگر علاقه اش به شما واقعی باشد

همیشه برایتان وقت پیدا خواهد کرد