دکتر مریم فرضی

به یاد داشته باشید وقتی به قله می رسید
بادها بیشتر تندتر می وزد