این یک قانون است؛ هرکس باید قبل از اینکه موفق شود شکست را تجربه کند...!