دکتر مریم فرضی

هر وقت که به زمین افتادی، حداقل چیزی از زمین بردار!