دکتر مریم فرضی

در زندگی زخم هایی هست که با یه چسب زخم ساده خوب میشه ، زیاد بزرگش نکنید !