دکتر مریم فرضی

عظمت نصیب کسانی می شود
که در اشتیاق رسیدن به هدف های عالی می سوزند ...