دکتر مریم فرضی

اگر همیشه همان کاری را که انجام داده اید، تکرار کنید
چیزی بیش از آنچه تاکنون به دست آورده اید
به دست نخواهید آورد!!
پس به خلاقیت فکر کنید...!!!