دکتر مریم فرضی

گنج تو وجودت است ؛ جای دیگر به دنبالش نگرد !
همه قصه ها و همه پل هایی که به قصر ختم می شوند مهمل و بی معنی اند ؛
تو باید پل خود را در درون وجود خود خلق کنی…
قصه آنجاست؛ گنج هم آنجاست…