موفقیت به سراغ کسانی می آید که اینقدر در تلاشند که وقت نمیکنند به دنبال آن بروند