دکتر مریم فرضی

در نبرد بین آدمهای ىسخت و روزهاى سخت ، این آدمهاى سخت هستند که میمانند نه روزهاى سخت