دکتر مریم فرضیقدم هایی که همچنان پس از ترسیدن برداشته شود ، گام های شجاعت نام دارد ....